Beskikkelse til Vita Glad Petersen

Landinspektør Vita Glad Petersen har i september måned 2012 modtaget beskikkelse som landinspektør.

Vita har været ansat ved Landinspektørfirmaet Kjær siden juli 2007, hvor hun blev uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet.

Ifølge Lov om Landinspektørvirksomhed, Udstykningsloven og Ejerlejlighedsloven har den praktiserende landinspektør med beskikkelse eneret på at foretage matrikulært arbejde på fast ejendom, dvs. udstykning og andre ændringer i ejendomsforhold, der forudsætter registrering i matriklen, konstatering og retablering af skel mellem ejendomme, opdeling af bygning i ejerlejligheder mv.

Tidligere modtog landinspektøren sin beskikkelse direkte fra Kongen, men Vita Glad Petersen har modtaget sin udnævnelse fra Miljøministeriet, som er den instans, der nu varetager opgaven.