Vi ønsker alle vores samarbejdspartnere og kunder en rigtig god sommer

Landinspektørfirmaet Kjær hjælper med alt fra regler, undersøgelser, godkendelser og opmålinger. Vi er din rådgiver og sagsbehandler fra start til slut i dit byggeprojekt.

Læs artiklen her

 

Landinspektørfirmaet Kjær tilbyder nu rådgivning i forbindelse med ekspropriation, erstatningsfastsættelse og vurdering af fast ejendom. 

Se nedenstående link for yderligere information: Ekspropriation og erstatningsfastsættelse

Landinspektørfirmaet Kjær har pr. 1. august 2013 ansat den nyuddannede landinspektør, Jimmy Donbæk Jensen, se artikel.

Se artikel

Landinspektørfirmaet Kjær har opmålt Djursland i 25 år. Jubilæet sætter både fortid og fremtid i perspektiv.

- I 1988 var vi den første af samtlige landinspektørvirksomheder i hele landet, der gennemførte en udbudsforretning for en samlet IT teknologisk løsning til en landinspektørvirksomhed. Her var vi på teknologisk forkant med en investering på 350.000 kr. og en computer med en kapacitet på 40 MB! Siden har computerkraften som bekendt udviklet sig en del, samtidig med at det er blevet langt billigere at anskaffe det nødvendige isenkram.

Rådgivningen er både bredere og bedre
Ordene kommer fra landinspektør Ole Kjær, Landinspektørfirmaet Kjær i Grenaa, der d. 1/3 fejrer 25 års jubilæum. Og det er ikke et tilfældigt nedslag, Ole Kjær vælger til at illustrere udviklingen i sin virksomhed. For som i andre brancher har informationsteknologien grundlæggende forandret måden, man arbejder på som landinspektør.
- I dag leverer vi mere end tidligere. Gennem forfinede målemetoder og 3D-filer transporterer vi detaljerede data til kunderne, som kan arbejde videre med tingene i deres eget CAD-anlæg. Og vores rådgivning er bredere og på et kvalitativt højere niveau end tidligere. Vi kan for eksempel trække relevante informationer digitalt, der giver et hurtigt overblik over et byggeprojekts planmæssige forudsætninger og gør opmærksom på eksisterende servitutter og påkrævede hensyn til naturfredningsforhold mv., siger Ole Kjær.

Lokal forankring som konkurrenceparameter
Landinspektørerne Kirsten og Ole Kjær har sammen drevet landinspektørvirksomhed med udgangspunkt i Grenaa siden 1988. Firmaets formål har konstant været at servicere borgere og myndigheder bedst muligt med ejendomsretlig rådgivning og landinspektørarbejder i bred forstand: matrikulære arbejder, ejerlejlighedsopdelinger og tekniske opmålinger og afsætninger.
Undervejs er landinspektør Morten Knudsen optaget som ligestillet partner, og gennem samarbejde og opkøb af andre lokale landinspektørvirksomheder residerer de tre partnere i dag over den eneste tilbageværende branchevirksomhed med lokal forankring på Djursland.

- Det lokale tilhørsforhold er samtidig vores unikke konkurrenceparameter. Vi er kendte på hele Djursland og har en stor og trofast kundekreds, der kommer tilbage igen og igen. Vi har en stærk forankring i rådgivnings-, entreprenør- og byggesektoren på Djursland samt et omfattende samarbejde med myndighederne i både Norddjurs og Syddjurs Kommuner, fortæller Ole Kjær.

Mange opgaver på hele Djursland
Med 25 år på bagen har Landinspektørfirmaet Kjær oplevet både med- og modgang i takt med konjunkturernes skift i byggebranchen. Fra en beskeden opstart er virksomheden vokset støt og roligt og har i dag kontorer i både Grenaa, Ebeltoft og Hornslet. Medarbejderstaben tæller 8 ansatte, hvoraf de 4 er beskikkede landinspektører. Under højkonjunkturen og frem til udbruddet af finanskrisen var der i en længere periode endda 12 ansatte.

Gennem årene er der udført mange forskellige opgaver. Arbejder i relation til langt hovedparten af de større kommunale og private byggemodnings-og udstykningsarbejder over hele Djursland samt etablering af nye sommerhusområder i Fjellerup, Bønnerup og ved Gjerrild Nordstrand. Men også særlige opgaver som kortlægning af 20.000 HA landbrugsjord i forbindelse med indførelse af hektarstøtten i landbruget og en omfattende produktion af digitale matrikelkort for Kort- og Matrikelstyrelsen.

Blandt de større opgaver, som Landinspektørfirmaet Kjær har løst, er mange kendte byggerier på Djursland. For eksempel Kattegatcentret, Lübker Golf Resort, Fregatmuseet, Glasmuseet, Ree Park og Åbyen i Grenaa. Lige så vigtigt et indsatsområde som disse større og spektakulære opgaver har dog været rådgivning og opgaveløsning for den enkelte private lodsejer eller landmand, som har ønsket at udstykke en grund, tilkøbe et jordstykke eller bygge et nyt hus. Også i den sammenhæng har firmaets styrke været et omfattende kendskab til steder og mennesker på Djursland.
Aktuelt har landinspektørvirksomheden med stort udbytte valgt at gå med i Djurs Wind Power og har i den forbindelse fået opgaven med at opmåle kabelforbindelsen fra Grenaa til Trige i tilknytning til den nye havvindmøllepark ved Anholt.

Større virksomheder er fremtiden
Trods en travl hverdag med mange gøremål har både Kirsten og Ole Kjær haft overskud til også at præge den faglige udvikling i deres egen branche. Tilsammen har de siddet ikke mindre end 15 år i bestyrelsen for Praktiserende Landinspektørers Forening, og måske netop derfor har de en særlig veludviklet bevidsthed om de vilkår, som sætter rammerne for at drive en moderne landinspektørvirksomhed.

- Som i andre brancher er der også i vores branche sket en udvikling i retning af større virksomheder, der kan konkurrere på stærke faglige kompetencer. Den udvikling har vi søgt at hægte os på gennem de opkøb, vi har foretaget, og det er baggrunden for, at der fortsat kan eksistere en landinspektørvirksomhed med lokalt tilhørsforhold til Djursland. Vi går efter, at det skal forblive sådan ved konstant at være attraktive samarbejdspartnere for vores kunder i byggesektoren og i kommunerne, slutter Ole Kjær.
 

Landinspektør Vita Glad Petersen har i september måned 2012 modtaget beskikkelse som landinspektør.

Vita har været ansat ved Landinspektørfirmaet Kjær siden juli 2007, hvor hun blev uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet.

Ifølge Lov om Landinspektørvirksomhed, Udstykningsloven og Ejerlejlighedsloven har den praktiserende landinspektør med beskikkelse eneret på at foretage matrikulært arbejde på fast ejendom, dvs. udstykning og andre ændringer i ejendomsforhold, der forudsætter registrering i matriklen, konstatering og retablering af skel mellem ejendomme, opdeling af bygning i ejerlejligheder mv.

Tidligere modtog landinspektøren sin beskikkelse direkte fra Kongen, men Vita Glad Petersen har modtaget sin udnævnelse fra Miljøministeriet, som er den instans, der nu varetager opgaven.