Matrikulære opgaver

Som landinspektørfirma er en af vores kerneopgaver at gennemføre matrikulære forandringer, det vil sige ændringer af en ejendoms skel ved udstykning, arealoverførsel, sammenlægning eller ejendomsberigtigelse.

Vi udfører alle typer matrikulære opgaver i forbindelse med ændring og regulering af ejendomsgrænser, og der er mere i det end blot at afmærke skellene med skelpæle.
Ved alle matrikulære ændringer er der en lang række forskrifter, som skal overholdes.

I Danmark må skelafsætning og ændring af ejendomsgrænser kun udføres af praktiserende landinspektører. Landinspektørfirmaet Kjær har stor erfaring med alle typer matrikulære ændringer, og vi vil rådgive dig sikkert igennem hele processen.

Den matrikulære ændring indledes ofte med en samtale eller et møde på stedet, hvor forløbet af de nye skel aftales. Vi undersøger den ønskede ændrings forhold til gældende planer for området, fx lokalplaner, ligesom vi undersøger de tinglyste servitutter, der kan indeholde  begrænsninger for brugen af det berørte areal. Når alle retlige bindinger er undersøgt foretager vi opmåling og afmærkning af de nye skel, så de relevante kortbilag, dokumenter mv. kan udfærdiges, og de nye arealer kan beregnes.

Sagens dokumenter forelægges for parterne til godkendelse, hvorefter de indsendes til godkendelse hos kommunen og eventuelle andre myndigheder.

Når de tinglyste servitutter er fordelt i forhold til de nye ejendomsgrænser og alle underskrifter og godkendelser er indhentet, bliver sagen sendt til endelig registrering ved Geodatastyrelsen. Ved registreringen opdateres det gældende matrikelkort og matrikelregister med ændringerne. Der bliver samtidig sendt meddelelse om ændringerne til de to øvrige ejendomsregistre, tinglysningsregistret og ejendomsskatteregistret, således at disse registre kan blive opdateret med ændringerne.

Udstykning

Ved udstykning fraskilles et areal fra en ejendom så der fremkommer en ny selvstændig fast ejendom.

Den nye ejendom får ved udstykningen sit eget matrikelnummer, og ejendommen kan nu sælges, pantsættes eller måske bebygges. I forbindelse med udstykningen foretages afmærkning af den nye parcel med jernskelrør.

En landbrugsejendom kan typisk udstykkes i en ejendom med ejendommens bygninger samt en  med ejendommens landbrugsjord. Sidstnævnte betegnes et bygningsløst landbrug. En sådan udstykning sker typisk på baggrund af et ønske fra ejeren om enten at sælge bygningerne eller at sælge landbrugsjorden.

Arealoverførsel

Når et eller flere arealer ønskes overført mellem bestående ejendomme er der tale om en arealoverførsel.

En arealoverførselssag forudsætter normalt, at der tinglyses et skøde på de handlede arealer.

Mindre arealoverførsler, hvor værdien af det overførte areal ikke overstiger kr. 45.000 kan imidlertid gennemføres uden skøde. I dette tilfælde vil parternes underskrift på landinspektørens dokumenter om arealoverførsel danne grundlag for arealoverførslen.

Sammenlægning / inddragelse af matrikelnummer

To selvstændige ejendomme med samme ejerforhold kan sammenlægges til én ejendom, enten ved sammenlægning eller ved inddragelse af et matrikelnummer.