Byggeri og Erhverv

Matrikulære arbejder

Som landinspektørfirma er en af vores kerneopgaver at gennemføre matrikulære forandringer, det vil sige ændringer af en ejendoms skel ved udstykning, arealoverførsel, sammenlægning eller ejendomsberigtigelse.

Vi udfører alle typer matrikulære opgaver i forbindelse med ændring og regulering af ejendomsgrænser, og der er mere i det end blot at afmærke skellene med skelpæle.
Ved alle matrikulære ændringer er der en lang række forskrifter, som skal overholdes.

I Danmark må skelafsætning og ændring af ejendomsgrænser kun udføres af praktiserende landinspektører. Landinspektørfirmaet Kjær har stor erfaring med alle typer matrikulære ændringer, og vi vil rådgive dig sikkert igennem hele processen.

Den matrikulære ændring indledes ofte med en samtale eller et møde på stedet, hvor forløbet af de nye skel aftales. Vi undersøger den ønskede ændrings forhold til gældende lovgivning og planer for området, fx lokalplaner, ligesom vi undersøger de tinglyste servitutter, der kan indeholde begrænsninger for brugen af det berørte areal. Når alle retlige bindinger er undersøgt foretager vi opmåling og afmærkning af de nye skel, så de relevante kortbilag, dokumenter mv. kan udfærdiges, og de nye arealer kan beregnes.

Sagens dokumenter forelægges for parterne til godkendelse, hvorefter de indsendes til godkendelse hos kommunen og eventuelle andre myndigheder.

Når de tinglyste servitutter er fordelt i forhold til de nye ejendomsgrænser og alle underskrifter og godkendelser er indhentet, bliver sagen sendt til endelig registrering ved Geodatastyrelsen. Ved registreringen opdateres det gældende matrikelkort og matrikelregister med ændringerne. Der bliver samtidig sendt meddelelse om ændringerne til de to øvrige ejendomsregistre, tinglysningsregistret og ejendomsskatteregistret, således at disse registre kan blive opdateret med ændringerne.