Offentlig

Ekspropriation

Ekspropriation og areal- og rettighedserhvervelse udgør et af Landinspektørfirmaet Kjærs kerneområder.

Et offentligt projekt kan give anledning til, at en kommune eller anden offentlig myndighed er nødsaget til at inddrage arealer fra de berørte lodsejere til projektet. Hvis én eller flere af de berørte lodsejere ikke ønsker at indgå frivillig aftale med den offentlige myndighed, må projektet derfor sikres ved ekspropriation. Dette indebærer, at arealet skal afstås til myndigheden mod ydelse af fuld erstatning.

Landinspektørfirmaet Kjær tilbyder rådgivning og sagsstøtte igennem hele ekspropriationsprocessen.
Dette omfatter bl.a.:

1.       Generel rådgivning ved ekspropriative indgreb

·         Forberedende undersøgelser: opmåling, nivellement og andre tekniske undersøgelser

·         Bistand og/eller afholdelse af åstedsforretning

·         Afholdelse af lodsejerforhandlinger

·         Tinglysning af rettigheder

·         Eventuel matrikulær berigtigelse af ekspropriationsindgrebet

2.       Udarbejdelse af det lovpligtige ekspropriationsmateriale

·         Arealfortegnelse

·         Ekspropriationsplan

3.       Udarbejdelse af overskuelige ejendoms- og ekspropriationsbeskrivelser for de enkelte ejendomme omfattet af ekspropriationen.

Taksationsforretning
Kan der ikke opnås forlig mellem lodsejer og offentlig myndighed, kan erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationsmyndighederne. Parterne kan dermed få prøvet erstatningensspørgsmålet hos Taksations- og Overtaksationskommissionerne.

Landinspektørerne har stor erfaring med principperne for erstatningsfastsættelsen, og kan derfor tilbyde rådgivningsbistand igennem erstatningsforløbet og ved deltagelse i eventuelle taksationsforretninger. I den forbindelse har Landinspektørfirmaet Kjær mangeårig erfaring ved deltagelse som sagkyndig bistand til såvel taksationskommissionerne, som andre offentlige myndigheder.