Privat

Skelretablering

Skelretablering (Få genfundet eller genafsat din ejendomsgrænse)
Hvis der opstår tvivl om placeringen af skellet mellem to ejendomme kan landinspektøren hjælpe med at afsætte skellet eventuelt ved at finde de gamle skelpæle. Der kan være mange gode grunde til, at man som grundejer vil kende skellenes placering. Uanset om årsagen til skelafsætningen er køb/salg af ejendommen, opførelse af ny bebyggelse eller etablering af ny hæk, plankeværk eller lignende kan Landinspektørfirmaet Kjær sørge for, at skellet mod din nabo bliver fastlagt og afmærket.

Skelfastlæggelsen foregår ved, at landinspektøren beregner og afsætter skellet på grundlag af matriklens oplysninger i form af tidligere udarbejdede måleblade og/eller matrikelkortets udvisende.

I mange tilfælde kan skelafsætningen på grund af mangelfulde måloplysninger være kompliceret. Landinspektøren vil da typisk, når skellet er bestemt, foretage en opmåling af det afsatte skel med moderne måleudstyr og notere denne måling i matriklen, således at en afsætning af det samme skel i fremtiden vil blive lettere.

Skelforretning
Kan to naboer ikke blive enige om skellets placering i marken, og findes der ikke gode mål til beregning af skellets beliggenhed eller synlige skelmærker i marken, vil der kunne afholdes en skelforretning. Her afsætter landinspektøren skellet efter at have hørt alle parter i sagen.

Til belysning af en sådan sag, foretages en grundig undersøgelse af historiske forhold.

Det kan således blive nødvendigt at inddrage tidligere beboere på ejendommene, ligesom der også ofte kan hentes nyttige oplysninger fra ældre luftfotos.

Ved en skelforretning forsøges det at mægle mellem parterne med henblik på at opnå enighed om skellets placering.

Såfremt en af parterne ikke kan acceptere landinspektørens afgørelse om skellets placering, er der mulighed for at indbringe sagen for domstolene.