Afsætning på galger mv.

PRIVAT

OFFENTLIG

OPGRAVNING

OPGRAVNING

Afsætning på galger mv.

I forbindelse med både mindre og større byggerier er det vigtigt at respektere eksisterende skel samt tage hensyn til tinglyste bestemmelser, lokalplaner mv.
Landinspektørfirmaet Kjær har stor erfaring med afsætning af både større og mindre byggerier, og uanset om du står for at skulle opføre et parcelhus, sommerhus, industrihal, tilbygning eller lignende vurderes byggeriets lovlighed ud fra ovennævnte forhold.
Ofte foretager vi en foreløbig afsætning af bygningens hjørner med træpæle, således at entreprenøren kan planere grunden og evt. etablere sandpude. Når entreprenøren er klar til at støbe fundamentet, afsættes bygningen endeligt, oftest som fundamentslinier markeret med søm på trægalger.
I forbindelse med vores afsætninger foretages kontrolopmåling og der udarbejdes afsætningsplaner til bygherre, rådgivere og myndigheder. Afsætningsplanerne bekræfter sammen med evt. servitutattesten, at byggeriet er afsat med de gældende mål, samt at alle relevante love og bestemmelser er overholdt.
Hvis det forud for afsætningen konstateres, at skelpælene mangler på ejendommen kan vi forud for bygningsafsætningen retablere skellet.
Hvis det ønskes kan vi desuden levere en komplet opmåling af byggegrunden, således at skelforhold, koter, eksisterende bygninger/anlæg, evt. strandbeskyttelseslinie mv. bliver fastlagt så man som bygherre står med det bedste grundlag for planlægning af grundens udnyttelse i forbindelse med opførelse af den nye bebyggelse.
Foruden de nævnte ydelser står vi altid til disposition med rådgivning om regler i forhold til dit byggeri, og kan i forhold til gældende lovgivning rådgive om hvad og hvor du må bygge.

Udstykning
En landbrugsejendom kan typisk udstykkes i en ejendom med ejendommens bygninger samt en med ejendommens landbrugsjord. Sidstnævnte betegnes et bygningsløst landbrug. En sådan udstykning sker typisk på baggrund af et ønske fra ejeren om enten at sælge bygningerne eller at sælge landbrugsjorden.
Arealoverførsel
Når et eller flere arealer ønskes overført mellem bestående ejendomme er der tale om en arealoverførsel.
En arealoverførselssag forudsætter normalt, at der tinglyses et skøde på de handlede arealer.
Mindre arealoverførsler, hvor værdien af det overførte areal ikke overstiger kr. 45.000 kan imidlertid gennemføres uden skøde. I dette tilfælde vil parternes underskrift på landinspektørens dokumenter om arealoverførsel danne grundlag for arealoverførslen.

Skal vi mødes over en kop kaffe? 

Kontakt os i dag og få et uforpligtende møde.