Privat

Tinglysning

Vi forestår udarbejdelsen af servitutter af enhver art til sikring af private aftaler grundejere imellem og retlige forhold mellem f.eks. grundejere og ejere af tekniske installationer. Servitutter kan vedrøre mange forhold, eksempelvis færdselsret, byggeretligt skel og ledninger

Aftalerne skrives ned i en servitut, hvortil der hører et tinglysningsrids udfærdiget af landinspektøren med angivelse af aftalens geografiske placering.

Med den nye tinglysningslovs ikrafttræden i efteråret 2009 er det blevet et krav, at al tinglysning sker elektronisk via internettet.

Den digitale tinglysningsreform har desuden medført krav om at nye servitutter skal stedfæstes med et tinglysningsrids og en GML-fil, som uploades på tinglysningsportalen sammen med servitutteksten. Herved bliver aftalens geografiske udstrækning sikkert fastslået. De berørte lodsejere skal underskrive servitutten, hvilket enten kan foregå elektronisk på tinglysningsrettens hjemmeside eller ved udstedelse af en fuldmagt til os, hvorefter vi – på vegne af lodsejeren – kan underskrive servitutten.

Landinspektørfirmaet Kjær bistår gerne med gennemførelse af hele tinglysningsprocessen, men kan naturligvis også være behjælpelig blot med levering af eRids, gml-fil eller deklarationstekst.

Udover tinglysning af nye servitutter bistår vi også gerne i undersøgelse og stedfæstelse af allerede tinglyste servitutter, ligesom vi kan hjælpe med skift af påtaleret, ændring i servitutteksten eller aflysning af eksisterende servitutter.