Offentlig

Tinglysning og eRids

Vi forestår udarbejdelsen af servitutter af enhver art til sikring af private aftaler grundejere imellem og retlige forhold mellem f.eks. grundejere og ejere af tekniske installationer. Servitutter kan vedrøre mange forhold, eksempelvis færdselsret, byggeretligt skel og ledninger

Aftalerne skrives ned i en servitut, hvortil der hører et tinglysningsrids udfærdiget af landinspektøren med angivelse af aftalens geografiske placering. De berørte lodsejere skal underskrive servitutten, hvilket enten kan foregå elektronisk på tinglysningsrettens hjemmeside eller ved udstedelse af en fuldmagt til os, hvorefter vi – på vegne af lodsejeren – kan underskrive servitutten. Efter tinglysningen fremstår servitutten som en byrde på den pågældende ejendom.

Landinspektørfirmaet Kjær bistår gerne med gennemførelse af hele tinglysningsprocessen, men kan naturligvis også være behjælpelig blot med levering af eRids eller deklarationstekst.

Udover tinglysning af nye servitutter bistår vi også gerne i undersøgelse og stedfæstelse af allerede tinglyste servitutter, ligesom vi kan hjælpe med skift af påtaleret, ændring i servitutteksten eller aflysning af eksisterende servitutter.